مفهوم ریسک و انواع آن در حوزه کار آفرینی

مفهوم  ریسک و انواع آن در حوزه کار آفرینی:ریسک کردن به معنای اقدام کردن برای دستیابی به یک هدف یا خواسته یا برآورده کردن یک نیاز، در شرایطی است که می‌دانیم این اقدام ممکن است تبعات یا دستاوردهای منفی هم داشته باشد. بر این اساس،  معنای جستجوی فرصت‌های جدید، ارزیابی.

رنگ کسب و کار شما

رنگ مناسب برای کسب و کار شما تا به حال به این سوال فکر کرده اید؟ چه رنگی مناسب کسب و کار شماست؟ آیا رنگ کسب و کار شما به مشتریانتان حس خریدن را می دهد یا فقط یک درک ناذرست از کسب و کار شما را در ذهن خلق.