اهمیت کارآفرینی و تاثیرات آن بر اقتصاد

اهمیت کارآفرینی و تاثیرات آن بر اجتماع غیر قابل انکار است. کار آفرینی منبع پیدایش صنعت های جدید است.نوآوری اقتصادی بیشتر را به همراه دارد.منبع بنیادی افزایش در بهره وری است. رابطه ای فراگیر و پایدار با رشد اقتصادی دارد. پژوهشگران از دیدگاههای متفاوت تاثیرات کارآفرینی را به شرح ذیل.