معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

هدف رشته علوم ارتباطات اجتماعی تربيت افراد متخصص و متعهد در امر روزنامه‌نگاري و روابط عمومي مي‌باشد. زيرا انسان قرن 21 با بشر اوليه تفاوت بسياري دارد و بايد براي برقراري ارتباط با او بخصوص ارتباطي با نفوذ و پايدار كه با حرفها و تجربه‌هاي تازه و ناگفته همراه باشد،.