معرفی رشته زمین شناسی

شناخت پديده هاي مختلف زمين، هدف اصلي  رشته زمین شناسی است.  اما در كشور ما به لحاظ فراواني منابع طبيعي و وجود ذخائر با ارزش در اعماق زمين، دانش زمين شناسي از نظر علمي و اقتصادي داراي ارزش هاي ويژه اي است و نقش موثري را در زمينه شناخت منابع.