راهکارهای پیشنهادی برای کنترل و کاهش افت تحصیلی

مجموعه راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت مدرسه جهت کاهش افت تحصیلی دانش آموزانمدیر یک مجموعه مهم ترین فرد در شکل گیری هر نوع برنامه ی آموزشی در حوزه ی مدیریت خویش است. تحقیقات گذشته نشان می دهد که حمایت مدیر بیش ترین نقش را در ایجاد و پیشرفت برنامه ها مدرسه.

عوامل موثر در صحیح درس خواندن و موفقیت در آن

يكي از اشتباهات اكثر دانش آموزان اين است كه هر روز كه به خانه مي‌آيند بجاي آنكه تكاليف درسي مربوط به همان روز را انجام دهند و مطالب تدريس شده در آن روز را در بعد از ظهر همان روز مطالعه كنند و زمان كمي را نيز براي يادآوري دروس.