معرفی رشته پرتو درمانی

برای آشنایی با رشته پرتو شناسی لازم است بدانیم که امروزه با توجه به ابعاد گسترش علم پزشکی ، علم رادیوتراپی در درمان بیماران سرطانی ارزش والایی را کسب نموده است. به همین دلیل نیاز به تربیت افرادی که آشنا به این علم و استفاده از آن در جهت درمان بیماریهای باشند، از اهمیت.

معرفی رشته آب و هوا شناسی

رشته آب و هوا شناسی یکی از گرایشهای رشته جغرافیا است ،جغرافیای طبیعی علمی است که محیط طبیعی و تاثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان را مطالعه می کند. این علم در مقطع کارشناسی دارای دو رشته‌ی  ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است.رشته آب و هواشناسی فرآیندهای حاکم.