راهکارهای عملی افزایش فروش

از جمله راهکارهای عملی برای افزایش فروش بیشتر این است که، فروشگاهها باید در رابطه با مشتریان خود و استفاده از شبکه های اجتماعی، کمی هوشمندانه تر عمل کنند و ماهیت اصلی ارتباط در این قبیل شبکه ها را به خوبی درک نمایند. این روزها، شبکه های اجتماعی، اولین و.