کارآفرینی زنان

کارآفرینی زنان یكي از مهم‌ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور می باشد. ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا مي باشند. اكنون نگاه جهان، بيشتر به سوي زنان معطوف شده است زيرا امروز، براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرايند توسعه اقتصادي و محقق.