انتخاب شغل مناسب براساس تیپ شخصیتی

تیپ های شخصیت مایرز و بریگز  "MBTI "بر اساس تئوری تیپ شناسی کارل یونگ پایه ریزی شده  ودر طی حدود پنجاه سال تحقیق و توسعه امروز به عنوان ابزاری مؤثر برای تعیین تناسب شغل با شاغل، تیم سازی، آسیب شناسی منابع انسانی، توسعه فردی و توسعه ارتباطات مدیران و کارشناسان.