تیپ شخصیتی ISTP در آزمون MBTI

رك، صریح، صادق و اهل عمل هستند. آنها عمل را به گفتگو ترجیح می دهند. دارای توانایی مكانیكی بسیار خوبی هستند و معمولاً در به کار بردن ابزارها و کارکردن با دستهایشان از تبحر فراوان برخوردارند. از آنجایی که این تیپ شخصیتی منطقی و تحلیلگر است، به موضوعات غیر شخصی.