رنگ کسب و کار شما

رنگ مناسب برای کسب و کار شما تا به حال به این سوال فکر کرده اید؟ چه رنگی مناسب کسب و کار شماست؟ آیا رنگ کسب و کار شما به مشتریانتان حس خریدن را می دهد یا فقط یک درک ناذرست از کسب و کار شما را در ذهن خلق.