تحلیل تیپ های شخصیتی آزمون MBTI افراد شهودی و حسی

در تحلیل تیپ های شخصیتی هر فرد در برخی اوقات حسی و در برخی اوقات شهودی است. این بعد از تیپ شخصیتی مربوط به مکانیسم ترجیحی افراد در نوع اطلاعاتی است که دریافت می کنند و به کدام نوع اطلاعات، بیشتر اعتماد دارند. از آنجا که اطلاعات مبنای تصمیمات انسان.